Leung-Kei Siu

Tsai-Ling Yang Lauderdale

Horng-Yunn Dou

Chia-Yu Chi

Feng-Jui Chen

Chi-Jung Wu

Shu-Chen Kuo